Holly bush - varigated
$9.97

Variegated Holly bush x 7 stems 

16”